Katechézy Dobrého pastiera

Katechézy dobrého pastiera

Dávame do pozornosti Katechézy Dobrého pastiera, ktoré:

  • sú prvým ohlasovaním (základnou katechézou) v duchu novej evanjelizácie, ktoré je vovádzaním do kresťanského života v prostredí, kde sa kresťanské prejavy chápu len navonok (VDK 58), 
  • sú permanentnou katechetickou formáciou detí predškolského a mladšieho školského veku, 
  • sú nový a účinný spôsob odovzdávania viery v Ježiša Krista a jej základnej kerygmy zodpovedajúci duchovným, vývojovým potrebám a poznávacím možnostiam cieľovej skupiny

Metodický deň

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 21. novembra 2017 (utorok)Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

 

 

Stránky