KPKC - Ponuka vzdelávania

Katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s odbornými lektormi vzdelávania ponúka vzdelávania, ktoré vychádzajú zo Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súčasť celoživotného vzdelávania pedagogických zamestnancoch pre vzdelávacie programy.

 

Informácie z Veni Sancte

Dňa 9. septembra sa uskutočnilo Veni Sancte, ktoré je súčasťou diecéznej formácie učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Po slávnostnej svätej omši, ktorú v Dóme svätého Martina celebroval Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, ďalší program pokračoval v aule Benedikta XVI.
 
 
 

Biblická olympiáda 2017/2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2017/2018 sedemnásty ročník Biblickej olympiády. Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠVVaŠ SR č. 2017-12678/39432:2-10H0 zo dňa 25. 08. 2017) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Stránky